Valide CSS!

Voorlopige Notulen ALV 2019 - Reünisten Vereniging Vuurleidingsmonteurs, Wapenelektronicamonteurs en Wapentechnische-Dienst Electrotechniek der KM

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Voorlopige Notulen ALV 2019

Nieuws van de Secretaris
Notulen:
7de Algemene Ledenvergadering Reünisten Vereniging Vuurleidingmonteurs/Wapenelektronicamonteurs Koninklijke Marine op woensdag 10 april 2019.

1.     Opening:
Voorzitter Emil de Wilde heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. Hij vraagt een ogenblik stilte voor het herdenken van onze overleden kameraden Bob Den Boer, Huub Jurcka, John Kasander, Jan van Laarhoven en Frans van der Meijden.
Emil heeft van alle aanwezigen een foto gemaakt zodat we bij calamiteiten een foto van betrokkene hebben. Op de Website kan je een postactieven pas aanvragen.

2.     Ingekomen stukken:                                                            
De opzet voor de ledenlijst ondervindt op verzoek van CSKZ enkele wijzigingen en moet eenmaal per jaar worden opgestuurd..

3.     Notulen ALV 5 april 2017:       
De notulen worden door de vergadering goedgekeurd.

4.     Stemming  over het nieuwe Huishoudelijk Reglement:          
Emil legt de punten van het HHR uit. Omdat er over punt 02-04 nog nagedacht moet worden, wordt de stemming over het HHR uitgesteld.

5.     Wet op de privacy:    
Emil legt uit dat de vereniging zorgvuldig met de gegevens van de leden omgaat. De gegevens zijn alleen voor de vereniging en dat een keer per jaar een deel naar CSKZ gaat. Indien er bezwaren zijn laat het ons dan weten. Wij beschermen onze gegevens zo goed mogelijk maar veel van onze gegevens zijn overal bekend.

6.     Jaarverslag 2017:                        
De financiële stukken en het verslag van de kascontrole commissie liggen ter inzage.

7.     Kascontrole Commissie:
De kascontrole is door de commissie uitgevoerd. De jaarstukken zijn gecontroleerd en men heeft vastgesteld dat de boekhouding netjes en in orde was. De commissieleden stellen voor om de penningmeester decharge te verlenen wat door de leden wordt gehonoreerd.

8.     Begroting 2018:
De begroting ligt ter inzage.        

9.     Verkiezing kascontrole commissie 2018:
Bram de Boer is i.v.m. ziekte vervangen door Tom Weber en Philip van den Hil is het nieuwe kascontrolecommissie lid.

10.    Verkiezing bestuursleden:
Alex van Dalen heeft zich beschikbaar gesteld voor de functie van penningmeester. De vergadering gaat hier met een stevig applaus mee akkoord.                                                                                                     
Jan de Bruijn, de scheidende penningmeester, wordt door de voorzitter in het zonnetje gezet en bedankt voor zijn grote inzet voor onze vereniging. Namens de leden en het bestuur ontvangt Jan een presentje..  
Jan bedankt de leden voor het in hem gestelde vertrouwen hetgeen met luid applaus wordt ontvangen.                                                  

11.  Rondvraag:
Wie is er nog niet door Emil op de foto gezet?.

12.  Sluiting:
Niets meer aan de orde zijnde, wenst Emil de vergadering een gezellige Reünie en sluit de vergadering.      

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu