Valide CSS!

Verenigings Statuten - Reünisten Vereniging Vuurleidingsmonteurs, Wapenelektronicamonteurs en Wapentechnische-Dienst Electrotechniek der KM

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Verenigings Statuten

Verenigings Informatie

STATUTEN; ‘REÜNISTEN VERENIGING
VUURLEIDINGMONTEURS/WAPENELECTRONICAMONTEURS KM'
Heden zeventien juli tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, mevrouw meester
Frederiek Wolthuis, notaris, gevestigd te Leerdam: Emil de Wilde, Piet Hageman en
Jan de Bruijn (Gegevens van de comparanten bekend bij de notaris.)
De comparanten hebben verklaard een vereniging op te richten met de navolgende
statuten.
ARTIKEL 01 - NAAM, ZETEL EN DUUR
1. De Vereniging draagt de naam: Reünisten Vereniging
Vuurleidingmonteurs/Wapenelectronicamonteurs Koninklijke Marine
;
Zij kan tevens handelen onder de naam Reünisten Vereniging VLMNT/WEMNT.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Haarlem.
3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
ARTIKEL 02 - DOEL
De Vereniging heeft ten doel:
1. Het bevorderen en het onderhouden van de contacten, van leden genoemd in artikel
3, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks- of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door het periodiek organiseren van reünies en
samenwerking met andere verenigingen met een gelijk of aanverwant doel.
ARTIKEL 03 - LEDEN EN BEGUNSTIGERS
1. De vereniging kent leden, ereleden en begunstigers.
2. Waar in deze statuten of in het krachtens deze statuten vastgestelde huishoudelijk
reglement of genomen besluit sprake is van een lid, worden daaronder zowel de
leden als de ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
3. Leden kunnen zijn, zij die:
a. daadwerkelijk als Vuurleidingmonteur (VLMNT) of als
Wapenelectronicamonteur (WEMNT) hebben gediend bij de Koninklijke Marine;
en/of,
b. daadwerkelijk bij de Koninklijke Marine dienen en zijn voortgekomen uit het
dienstvak Vuurleidingmonteur of Wapenelectronicamonteur.
4. Ereleden, zijn zij, die, op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging als
zodanig door het bestuur worden voorgedragen en bij algemene stemming tijdens de
algemene ledenvergadering worden verkozen en hun benoeming hebben aanvaard.
5. Begunstigers zijn natuurlijke of rechtspersonen, die door het bestuur als zodanig zijn
toegelaten.
ARTIKEL 04 - RECHTEN EN PLICHTEN VAN LEDEN EN BEGUNSTIGERS
1. Door zich als lid aan te melden bij de vereniging, verbindt men zich aan de
vereniging voor onbepaalde tijd. Deze verbintenis is persoonlijk en is niet
overdraagbaar. Nadat de eerste keer de jaarlijkse contributie is voldaan, is men lid.
2. Er wordt aangenomen dat het lid:
a. bekend is met de statuten en de overige reglementen;
b. de besluiten van het bestuur respecteert;
c. zich verplicht de door het bestuur vastgestelde jaarlijkse contributie aan de
vereniging te zullen voldoen.
3. Begunstigers zijn verplicht tot een jaarlijkse bijdrage, de minimale hoogte van de
bijdrage wordt door het bestuur vastgesteld en ter accordering aan de
algemene ledenvergadering voorgelegd.
4. Begunstigers hebben het recht aan de activiteiten van de vereniging deel te nemen,
de algemene ledenvergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
ARTIKEL 05 - EINDE LIDMAATSCHAP
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. het overlijden van de lid;
b. opzegging als lid;
c. opzegging door de vereniging;
d. ontzetting door het bestuur.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde
van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur, onder opgaaf van
redenen, met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
3. Een lid kan echter zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen:
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn
beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of
medegedeeld, tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en
verplichtingen;
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van
de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.
4. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het
lopende boekjaar door het bestuur schriftelijk worden gedaan, onder opgaaf van
redenen, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.
a. wanneer een lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, twee
maanden vóór het einde van het lopende boekjaar niet volledig aan zijn
geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft
voldaan;
b. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat
moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.
5. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door
tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
6. De opzegging kan eventueel onmiddellijke beëindigen van het lidmaatschap tot
gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd
het lidmaatschap te laten voortduren.
7. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer
het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in
kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één
maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene
ledenvergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse
bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.
ARTIKEL 06 - VERMOGEN
1. Het vermogen van de Vereniging zal worden gevormd door:
a. de jaarlijkse contributie van de leden en ereleden, welke wordt vastgesteld door
de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur;
b. inkomsten uit de door de vereniging te ontwikkelen activiteiten binnen haar
doelstelling;
c. subsidies en donaties;
d. schenkingen, erfstellingen en legaten;
e. alle andere verkrijgingen en baten.
2. Verkrijgingen uit nalatenschappen kunnen niet anders worden aanvaardt dan onder
het voorrecht van boedelbeschrijving.
3. De vereniging beoogt niet het behalen van winst.
ARTIKEL 07 - BESTUUR
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste drie en maximaal zeven leden,
zij vormen het dagelijks bestuur en worden voor de eerste maal bij deze akte
benoemd. Het aantal leden in het bestuur wordt - met inachtneming van het in de
vorige zin bepaalde - door de algemene ledenvergadering met algemene stemmen
vastgesteld.
2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie
worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één
persoon worden vervuld.
3. Het bestuur wordt door opgave van belangstelling van leden samengesteld en door
de algemene ledenvergadering geaccordeerd;
a. Alle bestuursleden treden vier jaar na hun verkiezing af volgens een door het
bestuur op te maken rooster. Zij zijn terstond herbenoembaar.
b. In afwijking van het vorenstaande kunnen bestuurders incidenteel - zulks in
verband met het (opnieuw) vaststellen van het rooster van aftreden - één maal
voor een periode korter of langer dan vier jaren benoemd worden.
c. In een tussentijdse vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Degene die in
een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn
voorganger in.
4. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
gemaakte kosten.
5. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende
bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid)
binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de
benoeming van een (of meer) opvolger(s).
6. Mocht in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan
vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid,
niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 11.
ARTIKEL 08 - ALGEMENE LEDENVERGADERING
1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen
zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn
door de algemene ledenvergadering.
2. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden, ereleden,
begunstigers, alsmede degenen die daartoe door het bestuur of de algemene
ledenvergadering zijn uitgenodigd.
3. Deelnemers aan de algemene ledenvergadering dienen zeven dagen voor de
algemene ledenvergadering hun presentie kenbaar te maken aan de secretaris.
4. Ieder lid heeft één stem in de algemene ledenvergadering, met uitzondering van
geschorste leden. Begunstigers zijn uitgesloten van stemming.
5. Ieder stemgerechtigd lid kan een andere stemgerechtigde een schriftelijke volmacht
verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste
twee personen als gevolmachtigde optreden.
6. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de
algemene ledenvergadering worden gehouden.
7. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door
de secretaris of door een door de voorzitter van de vergadering aangewezen
persoon. Deze notulen worden in de eerstvolgende algemene ledenvergadering
vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter van de vergadering en de notulist
ondertekend.
ARTIKEL 9
1. De algemene ledenvergaderingen worden gehouden op een locatie binnen
Nederland, te bepalen voor de voorzitter van de vereniging.
2. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met
inachtneming van een termijn van acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door een
aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling.
Indien de bestuursleden hiermee instemmen kan de oproeping geschieden door een
langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht (zoals
een e-mail of een sms-bericht) aan het adres dat door de leden voor dit doel is
bekendgemaakt.
3. Behalve de in artikel 8 lid 1 bedoelde jaarvergadering zullen algemene
ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht,
alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen
wordt verzocht door ten minste twee leden.
4. Na ontvangst van een verzoek als in lid 3 bedoeld is het bestuur verplicht tot
bijeenroeping ener algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan
vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit
door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers
zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de
algemene ledenvergadering bijeenroept.
ARTIKEL 10 - BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden op een locatie, binnen Nederland, te
bepalen door de voorzitter van de vereniging.
2. Ieder kalenderjaar wordt tenminste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden, wanneer de voorzitter zulks
wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder
nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de
vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de
verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de
vereiste formaliteiten.
4. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn,
kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende
onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven
voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur, bij diens
afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
6. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de
secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe
aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de
vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
7. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de
meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een mede
bestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter
beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid
kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
8. Het bestuur kan ook buiten vergaderingen besluiten nemen, mits alle bestuursleden
in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, of via een gewaarmerkt
communicatiemiddel hun mening te uiten.
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen
antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening
door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
9. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uit brengen van één stem. Alle
bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der geldig
uitgebrachte stemmen.
10. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een
schriftelijke stemming gewenst acht, of één der stemgerechtigden dit vóór de
stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten
briefjes.
11. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
12. In alle geschillen omtrent stemmingen, die niet in de statuten zijn voorzien, beslist de
voorzitter.
ARTIKEL 11 - BEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan de voorzitter tezamen
met een andere bestuurder of de secretaris met een ander bestuurslid.
2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen,
vervreemden of bezwaren van registergoederen.
3. Het bestuur is eveneens bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde
sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Een en ander na vooraf verkregen toestemming van de algemene ledenvergadering.
4. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het gehele bestuur, dan wel door de
voorzitter en een ander lid van het bestuur tezamen of de secretaris en een ander lid
van het bestuur tezamen.
ARTIKEL 12 - EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van een bestuurslid;
b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogens;
c. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
d. bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
e. bij besluit van de algemene ledenvergadering.
ARTIKEL 13 - BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar en loopt van één januari
tot en met éénendertig december, met uitzondering van het jaar van oprichting van
de vereniging, dit jaar loopt vanaf de oprichting tot en met éénendertig december
tweeduizend dertien.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der vereniging afgesloten.
Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en
lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld van
nota's, voor de eerst volgende algemene ledenvergadering aan een
kascontrolecommissie ter controle worden aangeboden.
3. De kascontrolecommissie bestaande uit drie leden waarvan één lid als reserve wordt
aangemerkt geeft een acquitverklaring af bij goedkeuring van de jaarstukken en
nota’s.
4. Goedkeuring van het financieel verslag ondersteund door de acquitverklaring op de
algemene ledenvergadering strekt de penningmeester tot decharge.
5. Tijdens de algemene ledenvergadering worden de leden van de volgende
kascontrolecommissie conform een doorschuifsysteem vastgesteld, leden van het
bestuur zijn uitgesloten van de kascontrolecommissie.
6. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.
ARTIKEL 14 - STATUTENWIJZIGING
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene
ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin
wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot
een zodanig vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de dag van
de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en)
woordelijk is(zijn) opgenomen, aan de leden toezenden.
3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door de algemene
vergadering waarin ten minste twee/derde (2/3
e) van het totaal aantal leden der
vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste
twee/derde (2/3
e) van het aantal uitgebrachte stemmen. Is niet twee/derde (2/3e) van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier, doch niet eerder dan
twee weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin
over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest,
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten,
mits met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3
e) van de geldig
uitgebrachte stemmen.
4. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de
statutenwijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen, dan wel te doen
inschrijven in het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel.
5. De statutenwijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
ARTIKEL 15 - ONTBINDING EN VEREFFENING
1. Behoudens de gevallen van ontbinding als vermeld in artikel 19 Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de
algemene vergadering. Het in deze statuten in artikel 12 bepaalde is van
overeenkomstige toepassing.
2. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de
vereffening door het bestuur.
3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en de reglementen
zoveel mogelijk van kracht.
4. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene
vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der
vereniging overeenstemmen. De vereffenaars dragen het batig saldo daartoe over.
5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van
haar vermogen nodig is. In de stukken en aankondigingen die van de vereniging
uitgaan, moeten aan de naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
6. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging moeten
worden bewaard door de jongste vereffenaar, gedurende zeven jaren na de
vereffening.
ARTIKEL 16 - HUISHOUDELIJK REGLEMENT
1. Het bestuur is bevoegd een huishoudelijk reglement vast te stellen, waarin die
onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vastgelegd.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
ARTIKEL 17 - SLOTBEPALINGEN
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de algemene
ledenvergadering.
SLOTVERKLARING
Voor de eerste maal zijn tot bestuursleden benoemd:
1. de heer E.H.W. de Wilde, voornoemd, tot voorzitter;
2. de heer P.A.G. Hageman, voornoemd, tot secretaris;
3. de heer J.J. de Bruijn, voornoemd, tot penningmeester;
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de deze akte
betrokken partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe
bestemde documenten vastgesteld.
WAARVAN AKTE is verleden te Leerdam op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.
Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte en toelichting daarop door mij, notaris,
aan de comparanten, hebben deze verklaard van de inhoud van de akte tijdig kennis te
hebben genomen en daarmee, alsook met beperkte voorlezing in te stemmen.
Vervolgens is de akte na beperkt voorlezen door de
comparanten en door mij, notaris, ondertekend.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu