Valide CSS!

Notulen ALV 2017 - Reünisten Vereniging Vuurleidingsmonteurs, Wapenelektronicamonteurs en Wapentechnische-Dienst Electrotechniek der KM

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Notulen ALV 2017

Nieuws van de Secretaris
 
Welkomstwoord van Kazerne Adjudant Kanits:
 
Voorafgaande aan de Reünie met ALV, worden we welkom geheten door Kazerne Adjudant Kanits, die de band van de vereniging met Fort Erfprins zeer op prijs stelt en alle aanwezigen een plezierige dag wenst.
 

Notulen: 5de Algemene Ledenvergadering Reünisten Vereniging Vuurleidingmonteurs / Wapenelektronicamonteurs Koninklijke Marine op 5 april 2017.                                                                     

1.   Opening:  Voorzitter Emil de Wilde opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Op de aanwezigen doet hij een beroep om toch ook eens de website van de vereniging te bezoeken. De voorzitter vertelt over de koffie van vroeger en de zwarte ringen in de witte mokken die er alleen uitgingen door de mokken te kotteren. Om die reden had het bestuur besloten om voor elk lid een zwarte mok te laten maken met een mooi logo van ons dienstvak.

2.   Ingekomen stukken:  1) De vereniging mag 4 leden, geen bestuursleden, opgeven voor                                                  een vaartocht met Zr. Ms. Rotterdam.  Iedereen ontvangt een                                                        lot.                                         
                                             2) Verslag van de kascontrolecommissie.                                                                                                                                               
3.   Notulen ALV april 2016:  De notulen worden door de vergadering in orde bevonden.                                                                                                         

4.   Jaarverslag 2016: De financiële stukken en het verslag van de kascontrole-commissie liggen ter inzage.                                                                                                                                           

5.   Kascontrolecommissie 2016:   De kascontrole is uitgevoerd. De jaarstukken zijn gecontroleerd en vastgesteld is dat de boekhouding netjes en in orde was. De kascontroleleden stellen voor om de penningmeester decharge te verlenen.
De vergadering gaat hiermee akkoord.                                                                              

6.   Begroting 2017:  De begroting ligt ter inzage.                                                                                                                                                       
7.   Verkiezing kascontrolecommissie:  Bram den Boer stelt zich beschikbaar als lid van de kascontrole-commissie. De kascontrolecommissie bestaat nu uit de heren Jan van der Logt en Peet Oudhuis met Bram de Boer alsreserve.

8.   Verkiezing bestuursleden: Volgens het rooster van aftreden treedt secretaris Piet Hageman af en wordt voor  4 jaar herkozen. Na die 4 jaar zal een ander zijn taak moeten overnemen. Bestuursleden worden voor maximaal 2 termijnen gekozen.

9.   Trekking lootjes voor de vaartocht:  Voor de vaartocht vallen de volgende leden in de prijzen: Lot nr. 87, Roel Buis; Lot nr. 66, Rik Trouerbach; Lot nr. 33, Joop Whenes; Lot nr. 56, Gerrit Verkooij.

10. Rondvraag:  Er zijn geen vragen.
                              De voorzitter vertelt dat de volgende Reünie/ALV op 11-04-2018 zal plaats                                  vinden.

11. Sluiting:  De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en belangstelling en sluit de vergadering. Hij wenst iedereen een gezellige dag.                                                                                                                                                                                      
 
Notulist: Piet Hageman
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu