Valide CSS!

Notulen ALV 2016 - Reünisten Vereniging Vuurleidingsmonteurs, Wapenelektronicamonteurs en Wapentechnische-Dienst Electrotechniek der KM

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Notulen ALV 2016

Nieuws van de Secretaris

 
Notulen: 4de Algemene Ledenvergadering Reünisten Vereniging Vuurleidingmonteurs / Wapenelectronicamonteurs Koninklijke Marine op 20 april 2016.

1.   Opening:  Voorzitter Emil de Wilde opent de vergadering en heet de aanwezige leden welkom. Hij is erg tevreden over de opkomst en vindt dat dat vertrouwen geeft voor de toekomst. Op de aanwezigen doet hij een beroep om toch ook eens de website van de vereniging te bezoeken. De voorzitter vertelt over de koffie van vroeger en de zwarte ringen in de witte mokken die er alleen uitgingen door de mokken te kotteren. Om die reden had het bestuur besloten om voor elk lid een zwarte mok te laten maken met een mooi logo van ons dienstvak.

2.   Ingekomen stukken: Verslag van de kascontrolecommissie.

3.   Notulen ALV 2 april 2015: De notulen worden door de vergadering in orde bevonden.  
4.   Jaarverslag 2015: De penningmeester Jan de Bruijn legt uit dat de financiële stukken en het verslag van de kascontrole-commissie ter inzage liggen.

5.   Kascontrolecommissie 2015: De kascontrole is uitgevoerd door de heren H.J. van der Linde en P.J.N. Oudhuis. Zij hebben de stukken gecontroleerd en vastgesteld dat de boekhouding netjes en in orde was en stellen voor om de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord.

6.   Begroting 2015: Een onderwerp is de kostenverhogingen die worden verwacht door veranderingen in de subsidie, ledental en portokosten. De voorzitter verzoekt de vergadering om de contributie iets te mogen aanpassen naar € 7,50 per jaar. Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

7.   Verkiezing kascontrolecommissie: P.J.N. Oudhuis stelt zich beschikbaar als reserve lid van de kascontrole-commissie. De kascontrolecommissie bestaat nu uit de heren J.C.H. van der Logt, A.G.N. Weber met P.J.N. Oudhuis als reserve.

8.   Rondvraag: Er zijn geen vragen.

9. Sluiting: De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en belangstelling, wenst iedereen een gezellige dag, vraagt de aanwezigen om zijn Mok bij naar huis gaan op te halen en sluit de vergadering.

Notulist: Piet Hageman

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu