Valide CSS!

Notulen ALV 2015 - Reünisten Vereniging Vuurleidingsmonteurs, Wapenelektronicamonteurs en Wapentechnische-Dienst Electrotechniek der KM

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Notulen ALV 2015

Nieuws van de Secretaris

Notulen:    3de Algemene Ledenvergadering Reünisten Vereniging Vuurleidingmonteurs / Wapenelectronicamonteurs Koninklijke Marine op 15 april 2015.
 
1.       Opening:
Voorzitter Emil de Wilde opent de vergadering en heet de aanwezige leden welkom. Hij is erg tevreden over de opkomst en vindt dat vertrouwen geeft voor de toekomst. Op de aanwezigen doet hij een beroep om toch ook eens de website van de vereniging te bezoeken.
 
2.       Ingekomen stukken:
Verslag van de kascontrolecommissie.
 
3.       Notulen ALV 2 april 2014:
De notulen worden door de vergadering in orde bevonden.
 
4.       Jaarverslag 2014:
De penningmeester Jan de Bruijn legt uit dat de financiële stukken en het verslag van de kascontrole-commissie ter inzage liggen.
 
5.       Kascontrolecommissie 2015:
De kascontrole is uitgevoerd door de heren H.J. (Henk) van der Linde en P.J.N. (Peet) Oudhuis. Zij hebben de stukken gecontroleerd, over het jaar 2014, en vastgesteld dat de boekhouding netjes en in orde was en stellen voor om de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord.
 
6.       Begroting 2015:
Een onderwerp is de kostenverhogingen die worden verwacht door veranderingen in de subsidie, ledental en portokosten. De voorzitter verzoekt de vergadering om de contributie iets aan te mogen passen naar € 7,50. per jaar. Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. Zie ook punt 4.
 
7.       Verkiezing kascontrolecommissie:
J.C.H. (Jan) van der Logt stelt zich beschikbaar als reserve lid van de kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie bestaat nu uit de heren P.J.N. (Peet) Oudhuis, A.G.N. (Tom) Weber met als reserve J.C.H. (Jan) van der Logt.
 
8.       Verkiezing bestuursleden:
 
9.       Rondvraag:
Roel (Piet) Buis krijgt het woord. Hij vertelt dat hij een heleboel interessante boeken, aantekeningen en andere bijzondere geschriften heeft meegenomen over de oude apparatuur waaraan hij heeft gewerkt en ook les in heeft gegeven. Iedere geïnteresseerde kan naar hartenlust in de spullen snuffelen.
 
10.     Sluiting:
De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en belangstelling, wenst iedereen nog een gezellige dag en sluit de vergadering.
 
Notulist: Piet Hageman

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu