Valide CSS!

Agenda ALV 2019 - Reünisten Vereniging Vuurleidingsmonteurs, Wapenelektronicamonteurs en Wapentechnische-Dienst Electrotechniek der KM

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Agenda ALV 2019

Nieuws van de Secretaris
 Agenda Algemene Vergadering 10 april 2019:

1.            Opening.
2.            Ingekomen stukken.
3.            Notulen ALV 11 april 2018.
4.            Stemming over het de wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement.
5.            Nieuwe privacy wetgeving.
6.            Jaarverslag 2018.
7.            Kascontrole commissie 2018.
8.            Begroting 2019.
9.            Verkiezing kascontrole commissie 2019.
10.          Verkiezing bestuursleden.

           De functie van penningmeester is vacant vacant. (zie noot)
           
          Volgens het rooster van aftreden treedt de ledenadministrateur, Henk Woudenberg, af en
          stelt zich herkiesbaar.

11.          Rondvraag.
12.          Sluiting..

Noot bij punt 10 van de agenda:

Geachte leden van de RVVW en WDE,…

Tot op heden heeft het zoeken naar een nieuwe penningmeester via de website en door het sturen van een oproepbrief geen vruchten opgeleverd en het zal dan afhangen van eventuele aanmeldingen op onze ALV/Reünie. Op het ogenblik hebben we geen officiële penningmeester daar onze huidige dus Jan de Bruin kenbaar gemaakt heeft op onze laatste ALV de functie van waarnemend penning meester tot 1 Januari 2019 te zullen vervullen. Hij had dit termijn gekozen zodat hij de eventuele nieuwe penningmeester rustig kon in werken.
Jan heeft het penningmeesterschap op een zeer goede wijze vervuld zeker daar hij een boekhouding moest opzetten die veranderde na het overgaan van stichting naar vereniging. De kas controle commissies waren altijd zeer tevreden over de door hem aangeleverde stukken. Het werk van de penningmeester wordt door een boekhoudkundig programma ondersteund en heeft zijn drukke tijden tussen 1 Januari en de datum van de ALV/Reünie al is het volgens Jan goed te overzien.
Zo tot zover het inhoudelijke praatje over de functie penningmeester maar nu over de eventuele gevolgen van het uitblijven van een kandidaat. Zoals U weet heeft elke vereniging een dagelijks bestuur   die bestaat uit 3 functionarissen dit is vastgelegen in de verenigingsstatuten een Voorzitter, Secretaris en Penningmeester. Bij het niet kunnen voorzien van deze 3 functionarissen voldoen we niet meer aan de Statuten en zou het mogelijk tot het ontbinden van de vereniging kunnen lijden. Dit laatste zou veel leden een niet prettige gedachte vinden en het eens per jaar gezellig moeten missen.
Daarom doe ik nog eenmaal een oproep richting U de leden van de vereniging om U voor deze functie beschikbaar te stellen en het liefst zo snelmogelijk na het ontvangen van deze brief zodat  U alsnog samen met de waarnemend penningmeester ingewerkt kan worden.
Tot ziens op de hopelijk niet de laatste ALV/Reünie 2019,…

W.g. Emil de Wilde, Vz. RVVW  & WDE

 
PS.     Als er punten zijn die beslist op de agenda moeten komen, stuur deze dan schriftelijk of per email             naar de secretaris  zodat er bij aanvang van de ALV een aangepaste agenda aanwezig kan zijn.

 
          - Alle genoemde officiële stukken zijn na te zien op onze website.
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu