Valide CSS!

Notulen ALV 2013 - Reünisten Vereniging Vuurleidingsmonteurs, Wapenelektronicamonteurs en Wapentechnische-Dienst Electrotechniek der KM

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Notulen ALV 2013

Nieuws van de Secretaris

Notulen 1 ste Algemene ledenvergadering van Reünisten Vereniging Vuurleidingmonteurs / Wapenelektronicamonteurs Koninklijke Marine

17 april 2013

Aanwezig:
Emil de Wilde (voorzitter)
Piet Hageman (secretaris)
Jan de Bruijn (penningmeester)

1. Opening
Voorzitter Emil de Wilde opent de vergadering en heet de aanwezige reünisten welkom. Hij legt uit dat we nu een Vereniging zijn en dat die is ontstaan omdat de Stichting, die de reünies tot nu toe organiseerde, op last van de Marineleiding moest worden omgezet naar een vereniging.
Een vereniging heeft Statuten en die zijn officieel bij Notaris Mr. F. Wolthuis in Leerdam gepasseerd. In de Statuten staat dat de vereniging verplicht is om jaarlijks een Algemene Ledenvergadering te houden en daarom is deze ALV aan het programma toegevoegd.
De voorzitter vertelt ook dat er een website is gemaakt en raadt de aanwezigen aan deze regelmatig te bezoeken want daar worden alle verenigingszaken bekendgemaakt. De website kan worden geopend met een gebruikersnaam en een wachtwoord dat tijdens de vergadering is bekendgemaakt maar ook d.m.v. een e-mail aan alle leden zal worden bekendgemaakt. Het is daarom van belang dat zoveel mogelijk leden beschikken over een e-mail adres. Omdat e-mailen de belangrijkste communicatievorm van de leden is verzoekt hij veranderingen z.s.m. door te geven aan de secretaris.

2. Penningmeester
Penningmeester Jan de Bruijn legt de leden uit dat de contributie voorlopig is vastgesteld op € 5,-- per jaar en dat het contributie bedrag zal worden verrekend met de kosten van de reünie. Alle leden krijgen hierover nog bericht zodat ook de leden die verhinderd zijn hiervan op de hoogte worden gesteld.

3. Ingekomen stukken
Secretaris Piet Hageman maakt de leden er op attent dat er een brief is binnengekomen met het verzoek aan alle marinemensen, actief en niet meer actief, om aanwezig te zijn op de Saamhorigheidsdag, die wordt georganiseerd ter gelegenheid van het feit dat de Koninklijke Marine 525 jaar geleden is opgericht. De Saamhorigheidsdag wordt gehouden op 20 juni 2013.

4. Kiezen van kascontrolecommissie
De voorzitter vraagt aan de leden wie zich beschikbaar wil stellen om deel uit maken van de kascontrolecommissie. De heren H.J. van der Linde en P.J.J. de Leeuw geven zich hier voor op en de heer P.J.N. Oudhuis wordt als reserve toegevoegd.

5. Slotwoord
De voorzitter vraagt de aanwezigen om eens na te denken over het houden van de ALV in de jaren dat er geen Reünie is.
Ook verzoekt hij de leden eens te kijken of ze nog foto’s, in het bijzonder baksfoto’s, leuke verhalen e.d. hebben om op de website te zetten zodat het een levendige site kan worden. Alle spullen graag opsturen of mailen naar de voorzitter.
Hij bedankt het bestuur van de voormalige Stichting Reünisten Vuurleidingmonteur / Wapenelectronicamonteurs voor het vele werk dat ze in de al de jaren hebben verricht.
Hij overhandigt de bestuursleden Walter Criens en Henk Woudenberg een boekenbon en een mooi bloemstuk. Het derde bestuurslid, Frans van der Meijden, is helaas verhinderd maar zal de attentie later ook ontvangen.

6. Sluiting
De voorzitter bedankt alle leden voor hun enthousiaste aanwezigheid bij deze eerste Algemene Ledenvergadering en wenst iedereen een heel gezellige reünie.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu