Valide CSS!

Reünisten Vereniging Vuurleidingsmonteurs, Wapenelektronicamonteurs en Wapentechnische-Dienst Electrotechniek der KM

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Onderwerp: Voortbestaan vereniging Datum: 08-04-2024

Geachte leden van de vereniging,

Met deze brief doen wij U, als lid van de vereniging, een voorstel aangaande het voortbestaan.

In de huidige situatie is het “bestuur” uitgedund tot maar één persoon en dat is de Penningmeester (Penn.). Met als ondersteuning de Ledenadministrateur (Ledenadm.). [Is geen bestuurslid volgens statuten, kan wel middels het Huishoudelijk Reglement HR.) als bestuurslid worden toegevoegd.]

Van de Penn. is al lange tijd niets vernomen. Geen jaarlijks financieel overzicht, geen kascontrole (verenigingsstatuten artikel 13.) [Stat.art.13] en geen reactie op e-mail berichten.

De Voorzitter (Vz.) heeft op de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 2023 aangegeven te stoppen i.v.m. overschrijden van zijn maximale termijn, zou per 2024 aftredend zijn en niet herkiesbaar zijn.
Dit omdat de Secretaris (Secr.), aftredend 2023, heeft aan gegeven nog even door te willen gaan als ‘ad interim’ Secretaris (ai. Secr.) doch niet langer dan een jaar. [Vz. en Secr. kunnen volgens de statuten niet gelijktijdig aftreden daarom is de Vz afgetreden.] De ai. Secr. is in principe dus nu ook niet meer in functie.

Ook de Penn. heeft nu zijn eerste termijn er op zitten en we weten, op dit moment, niet of hij herkiesbaar is in deze functie.

Dit jaar is er geen uitnodigingen gezonden naar de leden met het verzoek de contributie van de vereniging te voldoen (Vz. afgetreden, Secr. is ‘ai.’ en bij Penn. geen gehoor). Ook is er niet gecommuniceerd over het al dan niet organiseren van een Reünie inclusief de ALV om uiteindelijk nieuwe bestuursleden te werven. Dit gezien de inspanningen voor het verkrijgen van nieuwe bestuursleden te denken valt aan het vervangen van de Penn. wat na veel  vijven en zessen een lid opbracht die volgens zijn eigen zeggen de functie niet echt ambieerde. Ook de laatste ALV kon er geen vervanging voor de Secr. gevonden worden wat resulteerde dat de aftredende Secr. als ai. Secr. door ging. Het niet kunnen vinden van bestuursleden tijdens de ALV is een reden om geen Reünie/ALV uit te schrijven en U de onderstaande regeling voor te leggen.

Daarom moeten de leden nu in actie ondernemen. En na te denken en mede te beslissen hoe het nu verder moet.

Wij hebben hiervoor de volgende keuze punten bedacht waarop U moet reageren.

1. Het “bestuur” krijgt het mandaat om de vereniging bij de KvK en bij CZSK af te melden. En de financiële jaarboeken te sluiten daardoor het batig saldo terug naar 0 euro (€ 0,00) door overmaking van het batig saldo naar een nader bekend gesteld goed doel. En daarna de bankrekening opzeggen.
De boeken dienen 7 (zeven) jaar bewaard te worden door de ‘jongste’ vereffenaar. [Leeftijd van huidige en laatste dienende bestuursleden.]

2. De vereniging blijft ingeschreven bij de KvK doch zal er dan in deze periode wel een bestuur wisselingen moeten plaats vinden. De functie van Vz. en Secr. moet worden ingevuld. En aan de Penn. kan worden gevraagd of hij nog een termijn in functie blijf. Treed hij ook af dan moet voor deze functie een lid zich beschikbaar te stellen. (De huidige Ledenadm. zou de functie van Penn. er eventueel bij kunnen nemen als hij zich daarvoor beschikbaar stelt.) Mochten er voldoende kandidaten zich melden voor het vervullen van de bovengenoemde functies dan kan er alsnog een Reünie/ALV later dit jaar georganiseerd worden om deze leden voor te dragen aan de leden.

Wordt de vereniging opgeheven en in een later stadium besloten om wederom een vereniging op te richten dan zal dat weer extra kosten met zich mee brengen. Kosten oprichten vereniging, samenstellen statuten en inschrijven KvK kosten ons toen ruim € 750,00.

De hierboven genoemde punten moeten door U beoordeeld worden.

Gezien de gang van zaken MOET er dus een nieuw bestuur komen en wel
binnen 21 dagen na datum van dit schrijven. [dus voor 29-04-2024]

Komen er GEEN gegadigde voor een bestuursfunctie dan zal Stat.art.15 van de worden uitgevoerd: “Ontbinding en Vereffening”. Alleen met dit verschil dat er dan besluiten worden genomen zonder dat voorafgaande daaraan de leden zullen worden ingelicht middels een ALV.
Met dit schrijven aan ALLE LEDEN hebben we de leden ingelicht over se situatie.

Kandidaat leden voor een bestuursfunctie kunnen zich per e-mail melden bij de ai. Secr. (paghageman0@gmail.com) van de vereniging. Deze communiceert de aanmeldingen richting overige bestuursleden en zal zorg dragen dat e.e.a. op we website wordt gedeeld.

Zijn er geen kandidaat bestuursleden dan zal de vereniging ‘in liquidatie’ over gaan tot het opheffen van de vereniging. Daarna zal, waarschijnlijk 28 dagen na datum van dit schrijven, de vereniging ophouden te bestaan. [06-05-2024]

Zijn er leden die de vereniging een warm hart toe dragen en deze willen laten voortbestaan MOETEN zij dus snel reageren en een NIEUWE BESTUUR gaan vormen.
Natuurlijk zullen zij door de “huidige” bestuursleden de tijd worden gegund om alles over te nemen.

Namens de RVVW
Het bestuur.


PS.
Hou dus de website in de gaten over het voortbestaan van de vereniging en de overige zaken.

Ik ben een vrijwilliger van de Helderse Historische Vereniging (HHV) en probeer zoveel mogelijk historische gegevens veilig te stellen door deze te digitaliseren.

Daarom ben ik opzoek naar herinneringsboeken van vaarperioden als Fairwind, West, Stanav, enz.
Wie kan mij helpen aan deze boeken?
Graag wil ik deze van u lenen, om te digitaliseren.
Uiteraard krijgt u het boek weer teug en indien gewenst krijgt u ook de digitale versie van het boek in PDF-format.

De boeken komen niet direct op Internet, aangezien daar toch persoonlijke informatie op staat, zoals bemanningslijst en dit kan gevoelig zijn.
Maar ik wil voorkomen dat deze boeken verloren gaan en daarom wil ik deze archiveren voor de HHV.
Wie kan mij helpen aan herinneringsboeken?
Hoor graag van u.

U kunt met mij contact opnemen via het volgende mailadres: GaikeD@Quicknet.nl


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu